top of page

Algemene Voorwaarden IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV

Art 1: Algemene bepalingen

Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegd worden, zijn de volgende verkoopsvoorwaarden door beide partijen aanvaard.

Art 2: Offertes

De prijzen en voorwaarden weerhouden in onze offertes worden gegeven zonder enige verbintenis, IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV kan altijd enkelzijdig beslissen om de werken genoteerd op de offertes niet uit te voeren.

Art 3: Prijzen

1) De prijzen vermeld op de bestelbon of factuur zijn vast met alles inbegrepen voor de vermeldde periode. Bij ontbreken van een geldigheidsperiode bedraagt deze 1 maand. Indien wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of de uitvoeringstermijn van de werken en/of omstandigheden, heeft IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV het recht extra kosten aan te rekenen.
2) I.v.m. de materialen van buitenlandse herkomst, kan onder meer ook elke wijziging van de wisselkoersen herziening van onze prijzen met zich meebrengen.

Art 4: Bestelbon / orderbevestiging

De verbintenis komt tot stand wanneer de bestelbon ondertekend wordt door de klant en/of orderbevestiging die we per mail of andere elektronische kanalen versturen. De orderbevestiging dient binnen de 24 uren vanaf ontvangst gecontroleerd te worden, eventuele veranderingen moeten binnen deze termijn aan ons gemeld worden. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren. Bij overmacht dient alle reeds gemaakte kosten betaalt te worden met een minimum van 30% van het totaalbedrag, vermeerderd met 250 EUR aan administratieve kosten. Deze kosten worden afgetrokken van reeds betaalde voorschotten. Bij andere gevallen worden de totale goederen en kosten volledig verschuldigd door de klant.

Art 5: Uitvoeringstermijnen van de werken

De uitvoeringstermijnen van de werken en de leveringstermijnen gelden enkel ten titel van inlichting en zijn niet bindend voor IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV. Niettemin zullen deze opgegeven termijnen zo stipt als het kan nageleefd worden, doch vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen, noch het verbreken van het contract. In geval van overmacht zoals: stakingen, oorlog, verbod van in- en uitvoer, machinedefecten, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden en hun directe gevolgen en alle mogelijke oorzaken welke een stilstand en/of vertraging van de werken en lof leveringen met zich meebrengt, kan IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV de uitvoeringstermijn van de werken of de leveringstermijn verlengen, zonder recht op schadevergoeding van welke aard ook vanwege de klant.

Art 6: Kwaliteit en gebreken

In geval de koper/ klant de niet-conformiteit van de geleverde prestaties en/of goederen opwerpt, hetzij voor als na de geleverde werken of goederen, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit van deze.

Art 7: Betalingen

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, deze dienen voor de vervaldatum betaald te worden. Bij gebreke aan betaling binnen 7 kalenderdagen na de vervaldatum, is de klant zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 10 % per 2 weken op de hoofdsom- of het saldo ervan. Hoofdsom- of saldo zullen in geval van niet betalen binnen de 30 dagen na de vervaldag van rechtswege en eveneens zonder ingebrekestelling nogmaals kunnen vermeerderd worden met 10 % met een minimum van 125 Euro. Na bestelling en/of orderbevestiging dient de klant een voorschot van 50% te betalen voor de vervaldatum, de overige 40% wanneer het materiaal geleverd is in onze magazijn en/of bij de klant en 10% na uitvoering van de werken. Indien materiaal langer dan 2 weken in onze stockage blijft dient het volledig bedrag betaalt te worden. Nadien is er per week een schadevergoeding van 20% op de kosten van het materiaal verschuldigd. Betaling van facturen houdt geen overdracht van eigendom in. Betaling van factuur betekent geen kwijting van de voorgaande; Uitvoering, levering en/of afwerking van de bestelling kan worden geweigerd als de vervallen factuurbedragen niet werden betaald. Alle kosten, directe en indirecte voortvloeiend uit wanbetalingen zijn ten laste van de klant/ koper.

Art 8: Protest tegen betaling

Indien de koper/ klant niet akkoord gaat met het bedrag van facturatie, moet hij IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV binnen 3 kalender- dagen per aangetekende brief in kennis stellen van zijn bezwaren. Deze bezwaren dienen omstandig te worden uitgelegd. Er wordt van uitgegaan dat de klant/ koper de facturen naziet zodat wordt aangenomen dat niet kan worden teruggekomen op reeds betaalde facturen.

Art 9: Garantievoorwaarden

Onze goederen zijn gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar zoals voorzien in art.1792 en 2270 BW op constructie, één jaar op verborgen fabrieksfouten, beslag en ijzerwaren. De waarborg geldt slechts indien de door ons geleverde goederen worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. De waarborg treedt pas in voege na volledige betaling van de door ons geleverde goederen. Vervangstukken en werkuren dewelke onder deze garantie vallen zijn gratis. Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet. Op de laklaag en anodisatie zijn enkel de garantie van onze leveranciers van toepassing. Het glas wordt uitsluitend gewaarborgd door de glasfabrikant. Voor alle overige waarborgbepalingen zijn de bepalingen van het waarborgcertificaat bij levering van toepassing

Art 10: Aansprakelijkheid

IBER ALUMINIUM ENGINEERING BV kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de werken weerhouden in de bestelbon/orderbevestiging.

Art 11: Geschillen

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk afdeling Antwerpen bevoegd.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Eigen productie

10 jaar garantie

ervaren team

duurzaam & energie efficiënt

Onze Partners
logo Reynaers.jpg
Partner-Sigenia.png
Aluplast-Circle.png

De voordelen van IBERALU

Aluminium en pvc ramen en deuren op maat uit eigen productie

Volledige keuze in kleur, maat en uitstraling

Showroom & Kantoor

Antwerpsestraat 168

2640 Mortsel

bottom of page